Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Μαλεβιζίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου, τακτικά και αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.


Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Μαρής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Πεδιώτης Γεώργιος

Μέλη

Περισυνάκης Γρηγόριος

με αναπληρωτή

Πετούση Γεώργιο


Φραγκιαδάκης Γεώργιος

εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυγαριάς


Παντερής Απόστολος

με αναπληρωτή

Βάμβουκα Ιωάννη


Καρούζου Μαρίνα

με αναπληρώτρια

Σαπουντζή Ελένη


Ανδρουλάκης Γεώργιος

με αναπληρωτή

Μαγούλιο Ιωάννη


Αποστολάκη Ευαγγελία

με αναπληρώτρια

Αστρινάκη Ειρήνη


Ανδρουλάκης Δημήτριος

με αναπληρωτή

Μπέλλο Ιωάννη

Top